Pogrzeb chrześcijański

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, "opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana". Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym "upodobnieniem" go do "obrazu Syna", którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową.

Katechizm Kościoła Katolickiego

1681, 1682

Informacje

Pogrzeb przygotowuje najbliższa rodzina lub upoważnione do tego (np. w testamencie) osoby.

Pogrzeb powinien mieć miejsce w parafii zamieszkania. Jeżeli ma się on odbyć poza parafią zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza.

Nauczanie Kościoła

Katechizm naszego Kościoła uczy nas, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”.

Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Może być traktowana najwyżej jako kres jednego z jego etapów, na podobieństwo narodzin człowieka, będących zakończeniem życia płodowego, a zarazem – początkiem istnienia poza łonem matki. Raz zaistniałe życie człowieka nigdy nie zostanie unicestwione, chociaż podlega różnym przemianom.

Jest o tym mocno przekonany Kościół, który modli się: „albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych)

Z tak silną wiarą winniśmy przeżywać każdy chrześcijański pogrzeb, osoby nam bliskiej czy znanej.

Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej. Ważne jest by przed pogrzebem przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłego.

Także po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewna pamięcią np. przez:

– Msze św. w rocznicę śmierci;

– Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);

– „wypominki” w miesiącu listopadzie.

Warto pamiętać, że chrześcijański pogrzeb nie przysługuje tym osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Cmentarz parafialny

Regulamin cmentarza

Cmentarze  świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się cmentarz wraz z ich  urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

Cmentarz jest własnością Parafii św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

 1. Administratorem cmentarza jest  Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim i ma  do pomocy wyznaczonego pełnomocnika – pracownika administracji cmentarza parafialnego (grabarza),  który w jego imieniu na cmentarzu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace.

2. Sprawy dotyczące cmentarza załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, zaś dotyczące przygotowania grobu w dowolnym czasie pracownikiem Panem Arturem Gutkowskim pod numerem telefonu 501214434, lub 792551121, lub drogą elektroniczną adres arturgutek10@gmail.com

3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych:  parafian  i inne osoby z poza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym rodzinny grób.

4. Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z wyznaczonym pełnomocnikiem proboszcza – pracownikiem administracji , który dokonuje wykopu, otwarcia grobu lub wskazuje właściwy grób stały. Do jego obowiązków należy także zapewnienie dojścia do miejsca pochówku zasypanie/zamknięcie grobu i uporządkowanie miejsca wokół grobu. Za swoją pracę grabarz pobiera opłatę.

Kompletny wykaz obowiązków i praw grabarza reguluje „Zakres obowiązków pracownika administracji Cmentarza”.

5. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu a ekshumację zwłok należy przeprowadzić pod nadzorem Sanepidu.

6. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada aktualne, pisemne zezwolenie Administratora i uiści darowiznę na utrzymanie cmentarza. Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę i uiścić opłatę.

7. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim opłaceniu pokładnego (10% wartości pomnika) i zezwoleniu Administratora. Wszelkie odstępstwa od zwyczaju należy uzgodnić w Parafii.

8. Prace przy nagrobku (obramowaniu) itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.

9. Wyznaczony przez administratora pełnomocnik– pracownik administracji ma prawo do:

 • Kontroli zgodności wykonania prac z projektem oraz pobrania opłaty wjazdowej na cmentarz.
 • W razie stwierdzenia niezgodności ostrzega wykonawcę o możliwości wstrzymania prac.
 • Zgłoszenia niezgodności do administratora celem podjęcia odpowiednich kroków administracyjnych włącznie z wstrzymaniem robót i rozbiórką niezgodnych elementów na koszt wykonawcy.
 • Pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu na terenie cmentarza.
 • Wyznaczenia bieżącego miejsca pochówku zgodnie z kolejnością usytuowania i planem zagospodarowania cmentarza.
 • Udostępniania Kaplicy Cmentarnej na ustalonych zasadach .

10. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie. Zabrania się wyrzucania gruzu i innych pozostałości poremontowych do pojemników przeznaczonych na śmieci cmentarne!

11. Piwnice pod groby stałe na cmentarzu wykonuje wyłącznie pracownik administracji cmentarza. Wysokość opłaty za wykup murowanego grobu stałego jest uzgadniana z pracownikiem administracji.

12. Zezwala się na wykup grobów murowanych przez parafian dla celów przyszłego pochówku, jednak zabroniona jest dalsza odsprzedaż grobu. W razie rezygnacji wykupiony grobowiec należy przekazać do dyspozycji parafii. 

13. Na cmentarzu zabrania się:

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
 • wprowadzania zwierząt,
 • zanieczyszczania cmentarza,
 • samowolnego usuwania drzew i krzewów oraz dokonywania nasad ,
 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,
 • palenia papierosów i picia alkoholu,
 • hałasowania na cmentarzu,
 • grodzenia kwater.
 1. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.
 2. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach od daty pogrzebu.
 3. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.
 4. Jeżeli po 20 latach rodzina zmarłego lub opiekun grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji  to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 5. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 6. Śmieci i odpady cmentarne należy posegregować i składować we właściwych pojemnikach tylko w wyznaczonym na ten cel miejscu
 7. Uprasza się o nie wyrzucanie śmieci obok pojemników w przypadku ich zapełnienia. O fakcie zapełnienia pojemników należy poinformować pracownika administracji cmentarza.
 8. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
 9. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na terenie cmentarza powstałe na skutek klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu i kradzieży oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczanie kosztownych nagrobków.
 10. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień  czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez  administratora cmentarza lub jego pełnomocnika
 11. Wszelkie decyzje i postanowienia Administratora cmentarza oraz niniejszy Regulamin są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kanonicznego, Synodu diecezjalnego i prawa cywilnego. Podstawowe normy prawne w zakresie tworzenia oraz administrowania cmentarzem zawarte są w państwowych aktach prawnych:
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze
 • Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów z późniejszymi zmianami.

25. Niniejszy regulamin obowiązuje od dn. 01.02.2020 r.

Proboszcz parafii

Ks. Kan. Zbigniew Markowski

Obowiązki Pracownika Administracji  Cmentarza Parafialnego w Nowym Mieście Lubawskim

Do obowiązków pracownika administracji cmentarza należy: 

 1. Kopanie grobów, zasypywanie z ułożeniem mogiły oraz pobieranie opłat..
 2. Doprowadzenie do właściwego wyglądu otoczenia wokół nowej mogiły.
 3. Traktowanie z szacunkiem i poszanowaniem szczątków ludzkich.
 4. Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi i remontowymi na terenie cmentarza.
 5. Dopilnowanie porządku po wykonywanych pracach budowlanych i rozbiórkowych na i wokół cmentarza.
 6. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, a zwłaszcza: wokół ujęć wody i kontenerów oraz miejsca za kaplicą cmentarną .
 7. Sprzątanie kaplic i pomieszczenia gospodarczego cmentarza.
 8. Nadzór nad licznikiem energii.
 9. Wydawanie karty określającej miejsce pochówku na cmentarzu i jakość grobu ( głębinowy ziemny itp.)
 10. Otwieranie wjazdu na teren cmentarza oraz sprawdzanie zgody na prowadzenie prac, dokumentu potwierdzającego prawo do grobu lub miejsca pod budowę grobowca i wniesienia stosownych opłat.
 11. Nadzór nad zachowaniem określonej wielkości grobowców, odległości od grobów i wielkości alejek.
 12. Zgłaszanie ks. Proboszczowi parafii wszelkich nieprawidłowości występujących w trakcie prowadzenia prac budowlano-remontowych oraz innych zdarzeń.
 13. Wykonywanie innych poleceń ustalonych przez ks. Proboszcza.

KONTAKT TELEFONICZNY: 501 214 434, 792551121